Paleoantropoloji Araştırmaları Merkezi

Paleoantropoloji Nedir?
Paleoantropoloji, en genel tanımıyla insanın ve insana yakın türlerin geçirdiği evrimsel ve tarihsel değişimlerin incelenmesidir. Paleoantropologlar insanın anatomik, biyolojik ve morfolojik açıdan geçirmiş olduğu değişimlere odaklanarak geçmişle günümüz arasında köprü kurarlar. Çalışma materyalini genellikle antropolojik ve arkeolojik kazılarından çıkarılan insan iskeletleri ile paleontolojik kazılarından ele geçen insan fosilleri oluşturur. Kazılardan ele geçen insana ait iskelet materyaller ve kültürel ürünler kullanılarak insanın geçmişi yeniden inşa edilmeye çalışılır. Bu çerçevede, insan grupları arasındaki biyolojik ve kültürel ilişkiler, demografik yapı, yaşanılan sosyal ve ekolojik ortam, hastalıklar ve beslenme biçimi, göçler vb. ele alınır. Paleoantropologlar insanın biyolojik ve kültürel değişimini tüm yönleriyle anlamak için insan dışındaki primatları da incelemelerine dâhil ederler. İnsan anatomisinin farklı yönlerini şekillendiren süreçleri anlamak için karşılaştırmalı bir bakış açısıyla özellikle insana yakın primatları inceler. Adaptasyon, genetik, davranış ve ekoloji üzerine odaklanılarak insanların ve insan dışındaki primatların benzerlik ve farklılıkları ortaya konmaya çalışılır. Biyoloji, anatomi, fizyoloji, genetik, patoloji gibi pek çok bilim dalı ile multidisipliner çalışmalar yaparak elde ettiği bilgiler sayesinde insanlık tarihine ışık tutan paleoantropoloji, aynı zamanda oluşturduğu kimliklendirme metotlarıyla adli bilimlerde iskelet haline gelmiş bireylerin kimliklendirmesine de yardımcı olur.[1]
Günümüz insanını biyolojik bir varlık olarak ele alan Fizik Antropoloji Bilimi, insanı morfolojik, anatomik ve fizyolojik yapı ve özelliklerini inceleyerek insanı insana tanıtır. İnsanın yapı ve özelliklerini popülasyon düzeyinde ele alarak inceler. İnsanın morfolojik, anatomik ve fizyolojik yapı ve özelliklerinin ortaya çıkmasından sorumlu olan genetik yapı ve tüm çevresel etmenleri detaylarıyla gözden geçirir.

Bu nedenle; Fizik Antropoloji birçok alt bilim dalı ve tekniklerinden meydana gelir. İnsanın kalıtsal yapı ve özelliklerini, genetik ve insan genetiği bilimleri yardımıyla inceler. İnsanı biyolojik bir varlık olarak incelerken Genel Biyoloji, Anatomi, İnsan Biyolojisi bilimlerini detaylarıyla ele alır. İnsanın biyolojik çeşitliliğini, bu çeşitliliğe neden olan etmenleri ayrı ayrı gözden geçirir. İnsanda büyüme ve gelişme nasıl ve ne şekilde olur. Bunları tüm yönleriyle ele alır. İnsanın morfolojik özelliklerini; Antropometri, Spor Antropolojisi, Kriminal Antropoloji, İstatistik ve Biyoistatistik teknik ve bilimleri yardımıyla inceler. İnsanın büyüme ve gelişmesinde etken olan çevresel etmenleri, Ekoloji ve Beslenme ilkeleri ve Beslenme Antropolojisi bilimlerinden faydalanarak araştırır. İnsanın özellik ve kapasitesini dikkate alarak, insanın kullanacağı veya yararlanacağı her türlü alet, makine, araç-gereç yapı ve donanım ile yaşadığı çevreyi tasarlamada yararlanılan Ergonomi bilimini her yönüyle inceler. Araştırma ve incelemelerinde Fizik Antropolojide kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri kullanarak gerçekleştirir. Kapsadığı alt bilim dallarından; Genetik, İnsanda büyüme ve gelişme, Somatoloji, Antropometri, Spor Antropemetrisi, Beslenme İlkeleri ve Beslenme Antropolojisi ve Ergonomi bilim dalları ve teknikleri yardımıyla; sağlık, spor, mühendislik, mimarlık, giysi ve mobilya tasarımında önemli katkılar sağlar.

Özetle; günümüz insanını popülasyon düzeyinde biyolojik varlık olarak inceleyen bilim dalıdır. Fizik Antropoloji günümüz insanını incelerken, Biyoloji, Genetik, Tıp, Kimya, Biyokimya, Fizik, Jeoloji, Coğrafya, Klimatoloji, Botanik ve Radyoloji gibi bilim dallarından yararlanmaktadır.[2]

Dipnotlar:

1] http://edebiyat.istanbul.edu.tr/antropoloji/?p=6968

2] (http://antropoloji.humanity.ankara.edu.tr/fizik-antropolji…/)